La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Manifest conjunt del Grup d’Opinió de la Cerdanya i de la plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

(2 de juny de 2001)


Les accions que, en aquest moment, estan avançant per millorar les comunicacions entre Osona-El Ripollès i La Cerdanya són:

Gràcies a la iniciativa de l’equip de govern d’ERC i IC a l’Ajuntament de Ribes de Freser i del Grup Parlamentari Català al Senat de Convergència i Unió, es va impulsar l’aprovació d’una moció que fixa el 2007 com la data d’inici per a la construcció del Túnel de Toses.

Gràcies a la iniciativa del Grup Parlamentari Socialista–Ciutadans pel Canvi, s’ha d’incorporar al programa d’inversions del Departament de Política Territorial i Obres Publiques l’execució del desdoblament de l’antiga N-152 (ara C-17) entre Vic i Ripoll.

Gràcies a les informacions donades per la parlamentària europea del PP i Comissaria Europea d’Energia i Transports, Loyola de Palacio, es te coneixement de la futura conversió a l’amplada europea de la línia de FFCC Barcelona–Puigcerdà–França per la Tour de Carol.

Aquestes tres iniciatives, en les que participen tots els partits polítics catalans, tenen com a factor comú la millora d’un dels accessos als Pirineus centrals. No obstant aquestes bones perspectives per les comunicacions d’Osona, El Ripollès i La Cerdanya, no es coneix cap iniciativa per coordinar els plans que es pensen portar endavant des de La Unió Europea, La Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya.

Això fa pensar que la manca de coordinació entre aquestes administracions pot portar a fer projectes aïllats i sense la visió de conjunt necessària per optimitzar i racionalitzar unes comunicacions necessàries per l’equilibri territorial de Catalunya i que fa més de 20 anys que esperen la seva execució.

Amb l’objectiu d’impulsar un únic pla per comunicar les esmentades comarques, la Plataforma “El Ripollès Existeix!” i “El Grup d’Opinió de la Cerdanya” han acordat coordinar les seves actuacions i per això han redactat un MANIFEST conjunt amb el compromís d’endegar les accions necessàries per tal de sensibilitzar els governs de Brussel·les, Madrid i Barcelona sobre la necessitat de que les diferents actuacions parteixin d’un únic pla director per a la realització de les comunicacions que, per separat, estan projectant tots ells per comunicar Osona, el Ripollès i la Cerdanya.

Aquest M A N I F E S T es resumeix en els següents punts:

1. Davant de la important inversió que representarà la construcció del túnel de Toses, és necessari que es contempli també aquest equipament, dins d’un projecte global per comunicar, tant per carretera com per FFCC, la Cerdanya amb el Ripollès i Osona.

2. S’ha de fer amb els criteris mediambientals i de respecte al paisatge que ha de tenir qualsevol obra que es faci en un lloc on el paisatge sigui un bé afegit.

3. Aquest projecte global ha de portar al desdoblament de la C-17 (N-152) fins al Ripollès.

4. Ha d’aconseguir que el túnel de Toses tingui la doble funció de facilitar l’accés a la Cerdanya tant per carretera com per FFCC.

5. La millora i economia que representarà que el túnel de Toses pugui ser utilitzat tant pels automòbils com pel FFCC, ha de facilitar el projecte que pretén que aquest FFCC comuniqui Barcelona i Toulouse amb el principat d’Andorra.

Grup d'Opinió de la Cerdanya i El Ripollès existeix!.-