La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Accions davant la presentació del "Plan Estratégico de infraestructuras del Transporte"

( Juliol de 2005 )

Cartes enviades el22 de juliol de 2005 al President de la Generalitat de Catalunya iAlcaldes i Presidents dels C. Comarcals directament afectats per la línia del Ferrocarril internacional : Barcelona- Vic- Ripoll- Puigcerda- La Tor de Querol.
--------------------------------------------------------------------------------

Molt. Hble. Sr. Pasqual Maragall .
Assumpte: Plan Estrategico de Infraestructuras de Transporte ( PEIT)

Distingit senyor:

Com molt be sap ,la passada setmana el President del govern del Estat va presentar el “ Plan Estrategico de Infraestructuras de Transporte ( PEIT) “, que te com aobjectiu principal planificar la xarxa de transportsamb l’horitzó del’any 2020.

Al analitzar l’esmentat Pla - deixant de banda les carreteres i cenyint-nos a la xarxa ferroviària - es pot veure que el ferrocarrilinternacional Barcelona- Vic – Ripoll -Puigcerdà – La Tor de Querol no es troba dins la xarxaferroviaria prevista .Aquesta mancança ens faplantejar un seguit de qüestionscom , entre d’altres ,quins plans te el Ministeri de Foment respecte a laesmentada línia ferroviària internacional i si estan contemplats dins el concepte de manteniment i millora del PEIT. També aquestano inclusió planteja com ha evolucionat l’acord que va aprovar el Senat , ara fa uns tres anys, per incloure les línies ferroviàries transpirenaiquesen el Llibre Blanc sobre el transport de la Unió Europea.

Com que estem segurs queaquest tema es del seu interès i donat que un dels objectiusdeEl Ripollès Existeix es vetllar pels projectes de futur de la comarca , ens adrecem a vostè a fique la institucióque presideix faci les accions que cregui adients per reclamar la potenciació i la inclusió en el “Plan Estrategico de Infraestructuras y Transporte” de la línia ferroviària internacional Barcelona- Vic- Ripoll- Puigcerda – La Tor de Querol , seguint els acords que han anat prenent al llarg dels anys les diferents institucions i en especial els que varen signarautoritatscatalanes i franceses el passatany en motiu dels actes del Centenari dels Transpirinencs i del 75 aniversari de la Connexió Internacional per la Cerdanya .

Respectuosament.
--------------------------------------------------------------------------------
Carta enviada als alcaldes de : Vic; Torelló; Ripoll ; Puigcerdai als Presidents dels CC de : Osona; Ripollès i la Cerdanya.

Assumpte: Plan Estrategico de Infraestructuras de Transporte ( PEIT)

Distingit senyor:

La passada setmana el President del govern del Estat va presentar el “ Plan Estrategico de Infraestructuras de Transporte ( PEIT) “, el seu principal objectiu es planificar la xarxa viària fins l’any 2020.

Al analitzar l’esmentat Pla i deixant de banda las carreteres , a onno es contempla l’Eix Pirinenc amb el Túnel de Toses,i cenyint-nos a la xarxa ferroviària , es pot veure que el ferrocarril internacional Barcelona- Vic – Ripoll -Puigcerdà – La Tor de Querol no es troba dins dels trams ferroviaris previstos .Aquesta mancança planteja, entre d’altres ,un seguit de preguntes com:

Les inversions compromeses per l’anterior ministre de FomentSr. ÁlvarezCascos , es continuaran executant?

Dins els 18.000 milions de € de manteniment i millora del PEIT , hi ha alguna partida per la línia internacional Barcelona la Tor de Querol.

Els acords que va aprovar el Senat ,fa uns tres anys, per incloure la línia Internacional Barcelona la Tor de Querol en el Llibre Blanc sobre el transport a la Unió Europea es continuenimpulsant?

Dins les connexions ferroviàries transpirenenquesquin paper es reserva a la línia internacional Barcelona – La Tor de Querol.?

Es pensa plantejaraquest tema en la visita que la actual ministre de Foment Sra. Margarita Álvarez , te pendent amb els alcaldes d’aquestalínia ferroviària a fi de demanar solucions per la mateixa

Com que estem segurs queaquest temes son del seu interès i també el preocupen i donat que un dels principis deEl Ripollès Existeix es reivindicar projectes racional i respectuosos amb l’entorn, ens adrecem a vostè a fique la corporació que presideix faci les accions que cregui adients per reclamar la potenciació i la inclusió en el “Plan Estrategico de Infraestructuras y Transporte” de la línia ferroviària internacional Barcelona- Vic- Ripoll- Puigcerda – La Tor de Querol , seguint els acords que han anat prenent al llarg dels anys les diferents institucions i en especial els que varen prendre els alcaldes catalans i francesos fa un any en motiu dels actes del Centenari dels Transpirinencs i del 75 aniversari de la Connexió Internacional per la Cerdanya .

Respectuosament.