La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Al·legacions a la C-17, Voltregà

( Desembre 2004 )

Pere Jordi Piella amb DNI 40590983 i domicili a Ripoll C/ Nou 2; 3ª ; recollint el parer de les persones assistents a la reunió de la Plataforma El Ripollès Existeix¡ ( apartat de correus Nº 85) del dia 19 de novembre de 2004, presenta les següents al·legacions l’Estudi informatiu del desdoblament de la C-17 entre les Masies de Voltregà i Ripoll segons el que disposa l’art 83 de la llei de Procediment Administratiu de 1988 a fi de que es prenguin en consideració.

Aquestes al·legacions es fonamenten en els principis que, des de la seva constitució , inspiren les actuacions de El Ripollès Existeix ¡.

Compromisos ferms i prou promeses

Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn

Més enllà de la comarca per prosperar.

AL.LEGACIONS

1. L’estudi informatiu objecte d’aquest escrit és, segons el Pla de carreteres, un tram d’un dels principals accessos als Pirineus i un eix viari fonamental per la mobilitat interpirinenca i el progrés de les diferents valls del Ripollès. Per tot això s’ha de considerar com una part del sistema viari català i del Ripollès. Les connexions amb l’Eix Pirinenc i l’Eix Prepirinenc han d’estar molt presents en el projecte definitiu.

2. Seguint el raonament anterior les connexions amb els actuals o futurs accessos a les poblacions de Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses, Les Lloses i Vallfogona s’haurien de resoldre racionalment i evitar improvisacions .

3. També amb la mateixa línia, les connexions amb el sistema viari de Ripoll que hauria de permetre desviar el trànsit pesat i de mercaderies perilloses per fora del casc urbà – principalment del C/ Progrés mitjançant el túnel de Sant Bartomeu- també hauria d’estar resolt en el projecte definitiu.

4. En relació amb el punt anterior s’ha de tenir en compte que actualment l’Ajuntament de Ripoll esta modificant el Pla General.

5. L’estudi informatiu té dos trams clarament diferenciats .Un, mentre discorre per la plana, en el que la dificultat i l’impacte serà fàcil de corregir. L’altre, a l’endinsar-se al pre-pirineu, en el que la dificultat i l’impacte pot ser considerable i, per això, serà necessari aplicar las millors tècniques disponibles en carreteres de muntanya per preservar el paisatge.

6. A fi d’optimitzar el disseny del traçat en la zona muntanyosa s’hauria de considerar la possibilitat de realitzar una maqueta -a una escala adient- dels trams més difícils i amb possibilitat de més impacte paisatgístic a fi de preveure les correccions sobre la maqueta en la fase del projecte i no sobre el terreny en la fase d’execució.

7. Amb la finalitat de minimitzar l’impacte paisatgístic es veu molt positiu que , en determinats trams, la solució adoptada sigui mitjançant túnels.

8. Encara que aquest punt sigui redundant amb els punts 3 i 4; en l’estudi informatiu no estan solucionats els enllaços de la C- 17 ( 2+2) amb el sistema viari de Ripoll .