La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Al·legacions presentades al Pla General

(30 de setembre de 2002)

Pere Jordi Piella amb DNI 40590983 i domicili a Ripoll C/ Nou 2; 3ª ; recollint el parer de les persones assistents a la reunió de la Plataforma El Ripollès Existeix del dia 27 de setembre de 2002, presenta les següents al·legacions al Pla general de Ripoll a fi de que es prenguin en consideració.

Aquestes al·legacions es fonamenten en els principis que , des de la seva constitució , inspiren les actuacions de El Ripollès Existeix.

1. SISTEMES GENERALS .

En el pla presentat a exposició publica no hi ha un document amb les comunicacions ( FFCC ; carreteres etc.) que es troben el terme municipal junt amb els seus enllaços i connexions.

1.1 Encara que sembla que es contempla la doble via de Vic a Ripoll a la C-17 no es veu una connexió racional d'aquesta carretera, amb la Vila. Tampoc es veu clar com s'ha de connectar la C-17 amb les carreteres N-260 ( carretera de Vallfogona) i C-151 per el futur túnel de Sant Bartomeu (carretera de Sant Joan de les Abadesses i Olot). En general i particularment en aquest darrer cas les previsions de sol urbanitzable poden dificultar en gran manera , per no dir impedir, les comunicacions i connexions futures. Difícilment l'enllaç Vic-Olot per Ripoll podrà competir amb el Vic-Olot per el túnel de Bracons quan el mateix pla general de Ripoll posa impediments seriosos per fer viable , en un futur, aquesta connexió.

1.2 El Llibre Blanc de la UE, preveu en l'horitzó de l'any 2010, que el FFCC ha de tornar a tenir molta importància per el transport de mercaderies . Ripoll i la seva comarca , amb una important indústria no pot quedar al marge de les polítiques de transport de la UE i mes quant s'està demanat que el FFCC Barcelona- Ripoll - Puigcerdà- Toulouse es potencií com una línia internacional per passatgers i mercaderies.

L'objectiu del llibre Blanc es de assolir un15% de quota modal per ferrocarril ( actualment Espanya esta en e 4% i Suïssa en el 37% ) .Tot això obliga a preveure la intermodalitat - es a dir la connexió ferrocarril / carretera - per fer possible el transport de mercaderies. Les ciutats que disposin de la reserva ferroviària que faci possible la intermodalitat esmentada tindran una avantatge competitiva respecte a altres zones que no puguin donar aquest servei.

El Pla General de Ripoll no preveu cap zona amplia de reserva ferroviària per fer possible la intermodalitat ferrocarril /carretera ; aquesta mancança obligarà a les indústries de Ripoll i del Ripollès a cercar-ho en altres indrets i això pot originar que aquelles es plantegin traslladar les seves plantes de producció a les zones o ciutats que donin aquest servei.

2. TELECOMUNICACIONS.

Donada la seva importància estratègica s'han de contemplar i planificar per :

  • Abastar i donar serveis de telecomunicacions al territori ( que va mes enllà del terme municipal )
  •  Ordenar les instal·lacions i evitar la anarquia i el malbaratament de recursos que representa la proliferació i duplicació de infrastructures d'aquesta mena
  • Regular els efectes dels camps electromagnètics ( regulació que també s'hauria de estendre als diferents aparells capaços de originar-los - transformadors, línies de alta tensió etc.-) a fi de evitar les situacions de alarma social que s'han originat en altres indrets.
  • Disminuir l'impacte paisatgístic i ambiental de les seves infrastructures

El Pla General de Ripoll ha de tenir una especial cura d'aquestes noves tecnologies i els seus efectes si es vol tenir un territori competitiu i de qualitat , per això cal:

  • Indicar les possibles zones de situació d'aquest tipus de infrastructures
  • Definir les normatives a aplicar.

3. VISIÓ SUPRAMUNICIPAL I COMPLEMENTARIETAT COMARCAL.

El territori de Ripoll i del Ripollès esta situat al Pirineus. Aquesta situació s'ha de veure tan des de les oportunitats com des de les limitacions d'una zona de muntanya. Això vol dir que per una banda s'ha de administrar molt be un territori en el que les planes son escasses i el valor paisatgístic molt important i per l'altre que es necessari donar uns usos a una part del territori que possibilitin la activitat productiva i residencial .

Es necessari veure que fer compatibles els dos enunciats porta a la necessitat de planejaments mes enllà del municipi, com , entre d'altres, a:

Una política de sol industrial a nivell comarcal superant la visió actual en que cada municipi vol disposar del seu polígon encara que això el porti a hipotecar el seu futur.

Davant del la futura potenciació del FFCC, s'ha de preveure una reserva ferroviària que faci possible la intermodalitat al Ripollès.

Les telecomunicacions es necessari que abastin a tots els municipis i això porta a definir els llocs en que s'han de posar les infrastructures perquè això sigui possible.

Aquesta visió que ha de anar mes enllà del municipi i de la comarca demana la necessitat d'un Pla Territorial - que pot impulsar l'Ajuntament de Ripoll però que hauria de plantejar ,en primera instància, el Consell Comarcal - i que contempli , a mes dels temes anteriors, la necessitat de planificar totes les infrastructures ( comunicacions , sistemes energètics etc.) si realment es vol tenir un territori competitiu que, amb el seu impuls i desenvolupament social i econòmic , sigui capaç de potenciar el poblament tan quantitatiu com qualitatiu de Ripoll i del Ripollès.

Ripoll 30 de setembre de 2002.-

Per la Plataforma el Ripollès Existeix!
Pere J. Piella