La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Carta a Jodri Hereu recolzant el projecte dels JJ. OO. d’hivern de 2020

Ripoll 28 de març de 2010.-

Sr. Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Pl. Sant Jaume, 1
08002 Barcelona


Distingit senyor :

La assemblea de la plataforma El Ripollès Existeix! celebrada el dia 5 de març de 2010, va posar a la consideració dels assistents la iniciativa del Sr. Jordi Hereu , Alcalde de Barcelona, d’impulsar la candidatura del Pirineu català com a seu dels JJ. OO. d’hivern de 2022. Aquesta iniciativa pot portar, entre d’altres, un impuls definitiu a les infrastructures pirinenques.

Entre aquestes es troben les que, des de fa molt temps, reivindiquen les institucions i els ciutadans d’Osona , el Ripollès i la Cerdanya, essent les principals: la modernització del FFCC internacional Barcelona–Puigcerda–Latour de Carol–Toulouse- Paris , així com la connexió -per carretera i com una part de l’eix Pirinenc- de la comunicació entre el Ripollès i la Cerdanya mitjançant un túnel a la collada de Toses i la variant de Ribes de Freser. En certa manera aquesta iniciativa també podria portar a que l’Estat francès doni un impuls definitiu a la racionalització de la carretera francesa N-20/E09 entre Foix i Puigcerda per el túnel de Puymorens. Totes aquestes actuacions ajudarien a augmentar la permeabilitat dels Pirineus .

La totalitat dels assistent varen valorar com a molt positiva la iniciativa del Sr. Alcalde de Barcelona i es va acordar, per unanimitat :

1. Recolzar, dins les nostres possibilitats, el projecte dels JJ. OO. d’hivern de 2020 a fi de que siguin una realitat .

2. Adreçar-nos al Sr. Jordi Hereu trameten la nostra felicitació per la iniciativa tot desitjant que arribi a bon port .

Respectuosament ,

Pere Jordi Piella
Coordinador de El Ripollès Existeix¡

Al·legacions a la variant est de Ripoll (túnel de Sant Bertomeu)

Pere Jordi Piella amb DNI 40590983P, Miquel Vivas Viñas amb DNI 78020704N, Xavier Mas amb DNI 39639623C, Ramon Musach amb DNI 77886569J, Pep Rosell amb DNI 40555591J, Antoni Llagostera Fernandez amb DNI 90000445L, Ferran Miquel Rigau amb DNI 40556119N, Joan Vilalta amb DNI 40549730, Domènec Gómez amb DNI 40601619H i Jordi Planadecursach Mir amb DNI 40271830A, resident a Ripoll, CP 17500, amb adreça al Carrer de la Font nº 6, 2er, 2ª.

EXPOSEN:
Que la nova proposta de Variant Est de Ripoll Carretera C-17, estudi Informatiu de la qual s’ha redactat i està exposat al públic.

Aquesta variant es planteja com una alternativa a la connexió Barcelona-Vic-Camprodon i en un futur també pot ser-ho de la Barcelona-Vic-Puigcerdà si es fa la variant de l’eix pirinenc per darrera la muntanya de Sant Roc, tal com preveu l’aprovació inicial del Pla Territorial de les Comarques Gironines.

Aquesta variant està lligada a les obres de desdoblament de la carretera C-17 que està actualment en execució.

Rotonda de Sant Quintí
La variant s’inicia en l’entroncament de l’actual accés a Ripoll de la C-17 i la carretera de Les Llosses C-26, amb una rotonda a nivell del terreny natural amb un viaducte que passa per sobre d’aquesta i seguidament i després de fer un terraplenat continua passant per sobre del riu Ter i en una de les alternatives, (Alternativa 2), per sobre de la via del tren Barcelona-Puigcerdà. Aquest entroncament suposa un canvi de perspectiva de l’accés a Ripoll.

Realment es podria tractar de la formalització de la porta de la comarca del Ripollès que té unes connotacions paisatgístiques singulars i diferencials.

El impacte del viaducte passant per sobre una rotonda a la que i conflueixen multitud de vials és important, suposa un canvi d’escala envers les construccions existents a Ripoll i a la comarca.

L’afectació de construccions, restaurant, habitatges, antiga fàbrica, molí i canal és total. En el POUM es protegeixen les instal·lacions hidràuliques. En el Molí de Sant Quintí és on es va instal·lar la primera turbina que va subministrar energia elèctrica a la població de Ripoll. El Pla Director Urbanístic de les Colònies del Ter i del Freser aprovat inicialment contempla i cataloga aquest paratge com a Colònia.

En les dos alternatives que es presenten es parteix de l’arribada de la doble via de la C-17 amb dos túnels preveient en l’inici de la variant que estem tractant la reconversió d’aquest en una via ràpida de dos carrils que es perllongarà mitjançant un llarg viaducte. Els altres dos carrils sobrants es converteixen un en accés a la C-17 direcció Barcelona des de la rotonda de connexió de totes les direccions,ja esmentada en paràgrafs anteriors, i l’altre amb carril de desacceleració per sortir de la C-17 i accedir a la rotonda per poder triar qualsevulla altre direcció. Aquest carril de desacceleració no te sentit que s’executin, si no es fa el túnel dels carrils en direcció Vic-Ripoll i s’utilitza l’antiga traça de carretera per aquest afer, com fa l’últim projecte constructiu aprovat de la C-17. En cas de fer-se el túnel l’accés a la rotonda es pot fer sempre incorporant-se a l’antiga traça, evitant en part la gran superfície ocupada per vials i suprimint un accés al nus de la rotonda.

La sortida de la rotonda per accedir a Ripoll es fa mitjançant una doble corba, ocupant terrenys de la plana oest de la via actual, (via recta sobre la que pengen tots els edificis de l’àrea de serveis de l’accés a la població), perdent així, la perspectiva i la linealitat existent i que el POUM vigent contempla mantenir.

La proposta de variant no respecta el carril Bici existent ni preveu cap nou recorregut substitutiu. Si el fet és greu en aquest cas ho és més atès que aquest forma part del projecte de la “Via ciclista del Ter Vic-Camprodon”, redactat per la pròpia GISA.

L’alternativa 1 preveu l’accés des de la carretera de Les Lloses a la Masia del Castellot passant per sobre de les restes de l’església incorporada al Catàleg de Bens Protegits, “Capella del Remei de Baix” fitxa E1.06.

Per tot el dit sembla adient que es resolgui aquest nus de comunicacions:

1- Rebaixant el seu impacte.

2- es restitueixi el carril bici, (el més adequat podria ser recuperar l’antic camí ral que passa pel costat del riu Ter), i la connexió prevista amb l’antiga N-152 de les corbes de Terradelles pel projecte de la “Via ciclista del Ter Vic-Camprodon”.

3- Es respecti el patrimoni cultural hidràulic del Molí de Sant Quintí i les restes arqueològiques de la capella del Remei de Baix.

4- Es planifiqui conjuntament amb el municipi de Ripoll la traça d’accés a Ripoll, la seves visuals, la secció, les rasants dels vials de serveis i els accessos a les parcel·les i edificacions redactant conjunta i paral·lelament el Pla Parcial Urbanístic previst per la zona.

5- Es resolgui l’entroncament de vies amb un disseny que s’adeqüi a la connotació de porta d’accés al Ripollès.

Tram paral·lel al ferrocarril i accés túnel de Sant Antoni
Aquest tram en l’alternativa 1 passa per l’oest de la via del tren i va volat, el impacte es moderat tal com expressa “Anàlisi i avaluació d'impactes. Mesures correctores” del projecte redactat, en contra de l’alternativa 2 que passa per sobre de la via del tren i els desmunts i afectacions son paisatgísticament severs.

Entenem que l’alternativa 1 és la més adient.

Sortida túnel i Rotonda entroncament amb Ronda Mas d’en Bosch
La variant preveu una rotonda que enllaça tres vies de doble direcció. En la zona on es fa l’entroncament existeixen unes realitats a tenir presents:

1- Connexions de la Ronda Mas d’en Bosch amb el polígon industrial dels Pintors mitjançant un tercer carril central d’espera per fer el creuament i espera d’incorporació.

2- Rotonda partida per accedir, des de i a, la Ronda, des de i a, els terrenys de l’Escola del Treball i el nou pavelló esportiu.

3- Rotonda partida per creuar la Ronda des de l’Escola del Treball al pavelló i viceversa.

4- Via de vianants i bicicletes, (Ruta del Ferro tram de la futura via Vic-Camprodon), que és i ha de ser un recorregut discriminat envers les vies de vehicles motoritzats.

Per tot el dit cal que el nou entroncament ha d’evitar crear un nou entrebanc i resoldre els ja existents fent una tasca d’integració i supressió de riscos resolent:

1- La nova vialitat i la ja existent vella tenen de solucionar correctament els accessos al Polígon Industrial Els Pintors, al nou Pavelló i a l’Escola del Treball.

2- El recorregut discriminat i sense creuaments de la Ruta del Ferro envers la vialitat de vehicles motoritzats.

3- L’accés des de la Ruta del Ferro de forma discriminada al Pavelló, a l’Escola del Treball i a les voreres dels carrers del Polígon dels Pintors.

4- Resoldre el traçat i les connexions de la Ruta del Ferro amb criteris paisatgístics, de protecció acústica, de preservació de visuals i mantenint unes dimensions que responguin a l’escala dels paràmetres de vianants.

Ripoll 22 de març del 2010.-

La doble via de tren fins a Puigcerdà, una «aposta estratègica» vers França

Agència Catalana de Notícies (ACN)

Actualitzat el 28/01/2010 a les 18:24h

Alcaldes i consells comarcals d’Osona, la Cerdanya i el Ripollès remarquen la necessitat d’internacionalitzar la línia. Les universitats de Vic i Tolosa estudiaran juntes l’impacte de l’obra.
La UVic ha acollit una nova trobada d’alcaldes per parlar de la línia de tren Vic-Puigcerdà.

Les universitats de Vic i Tolosa de Llenguadoc treballaran de forma conjunta en l'estudi sobre l'impacte econòmic i social que tindria al territori el desdoblament de la línia de tren Vic-Puigcerdà. Així ho ha explicat la rectora de la Universitat de Vic (UVic), Assumpta Fargas, després de la reunió que han mantingut aquest dijous al centre universitari alcaldes d'Osona, del Ripollès i la Cerdanya i els presidents dels respectius Consells comarcals per parlar de les millores d'aquesta via.

En la trobada l'alcalde de Puigcerdà, Joan Planella, ha reiterat que cal “convèncer” Catalunya que la línia és una “aposta estratègica de país” en referència a les possibilitats que es podrien obrir amb el sud de França.

La trobada d'aquest dijous ha estat la primera que els polítics mantenen des que el Govern ha assumit el servei de Rodalies. En aquest sentit l'alcalde de Puigcerdà, Joan Planella, ha remarcat que la predisposició de la Generalitat es farà evident “quan es vegin partides destinades a aquest tren i es facin efectives”.

Planella ha recordat que duen “molts anys” reivindicant millores en aquesta línia. L'alcalde ha insistit en la necessitat que aquesta via és una 2aposta estratègica per Catalunya i no només pel territori que travessa”, en referència a les possibilitats industrials i econòmiques que es podrien obrir amb el sud de França.

El primer pas el faran les universitats de Vic i la de Tolosa que estudiaran plegades l'impacte que tindria al territori el desdoblament de la via. Els centres exposaran de manera “rigorosa” idees sobre un tren “modern i útil” per a tot el país.

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez, ha afirmat sentir-se “esperançat” després de la reunió d'aquest dijous. Pérez ha remarcat la necessitat d'”internacionalitzar” la línia “a banda i banda del Pirineu”.

Per la seva banda, la rectora de la UVic, Assumpta Fargas, ha recordat que el centre actua com a “aglutinador” i “punt de trobada”. Fargas també ha insistit en la necessitat de defensar “el territori i el país d'aquest eix cap a Europa”.

En la reunió celebrada a Vic també s'ha acordat la creació d'una comissió de seguiment sobre les accions que es vagin emprenent.