La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Carta del Síndic de Greugues sobre les ajudes a estudiants universitaris

Sr. Síndic de Greuges de Catalunya

Distingit senyor:

En la reunió de la Permanent de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! de 17-5-08, es va acordar dirigir-se a vostè exposant les següents actuacions :

FETS:

1. El 21-1 08: La Generalitat va disposar un Pla de dinamització comarcal (IDC) a les quatre comarques de Catalunya amb una major necessitat de reactivacio econòmica . Una d’aquestes comarques es el Ripollès .

2. El 31-1-08: El DOGC Nº 5060 publicà una resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa aprovant les bases per ajuts a estudiants universitaris de l’àmbit de l’Alt Pirineus, Aran i Solsonès ( APA).

El Ripollès al igual que la majoria de les altres comarques del Pla de dinamització comarcal esmentat queden excloses d’aquests ajuts universitaris.

OBSERVACIONS :

En l’annex de la resolució esmentada es pot llegir: “Aquesta convocatòria …….facilitar l’accés a la universitat, en igualtat de oportunitats , a la població … de les comarques de muntanya ….. i que no disposen, en el seu àmbit territorial, de centres de ensenyament superior".

Mes endavant es diu: “Concedir ajuts per la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’àmbit del APA”.

Per les declaracions dels màxims representa’ns de les institucions de l’Estat i de la Generalitat la principal ajuda per el progrés d’una zona es invertir en formació i augmentar el seu capital humà. La formació universitària és un pilar fonamental per assolir aquests objectius.

CONSIDERACIONS :

A. La Constitució en el seu article 130.2 mana donar un tractament especial a les zones de muntanya.

B. Les comarques i zones de muntanya estan definides per la llei 2/1983 del Parlament de Catalunya que va seguir les indicacions de directives europees . El Ripollès es troba dins d’aquestes comarques de muntanya al igual que altres comarques excloses dels ajuts abans esmentats com el Berguedà i la Garrotxa.

Per delimitar la extensió d’aquest ajuts es fa referència a un àmbit, Alt Pirineu, Aran i Solsonès que només pot estar en la ment del departament que ha promulgat la resolució. Aquesta nou àmbit introdueix encara mes confusió en la ja complicada organització territorial de Catalunya i que només pot decidir el Parlament al ser de la seva competència.

C. Per la justificació d’aquest ajuts universitaris s’esmenta la necessitat de augmentar la mobilitat comarcal de les famílies. Que pot ser no tenen aquesta necessitat les famílies del Ripollès, i les altres comarques de muntanya, amb estudiants universitaris. Per posar uns exemples, els ciutadans de poblacions com Gombrèn, Molló o Campelles, per citar només tres pobles del Ripollès, no tenen també ,amb serveis públics, poca mobilitat. Ampliant la anterior pregunta, si ens fixem en les poblacions situades al fons de les valls com Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Ribes de Freser i Camprodon es veurà que les deficients comunicacions viàries i ferroviàries obliguen als estudiants universitaris a fixar la residència, durant els dies lectius, en l’entorn dels respectius centres docents .

D. Un altre argument que s’utilitza a favor de l’accés universal a la educació universitària es la possibilitat que, mitjançant la telemàtica, tothom pot cursar una carrera universitària . Deixant de banda que no es el mateix una educació presencial que una educació a distancia, també s’ha de dir que, actualment, l’accés de gran capacitat a Internet té molt que desitjar i en alguns llocs és inexistent en moltes zones i comarques de muntanya, entre elles el Ripolles .

GREUGES .

Considerem que

I. La resolució es arbitraria, donat que crea àmbits territorials inexistents i al marge de la legislació catalana.

II. La resolució es discriminatòria donat que no compleix amb el mandat constitucional i amb l’esperit i la lletra de la Llei catalana d’alta muntanya.

III. Son incoherents les dues actuacions del govern de la Generalitat esmentades. No es pot dir, per una banda, que una comarca necessita ser reactivada i pocs dies desprès negar, als seus ciutadans, uns ajuts necessaris per facilitar l’augment del seu capital humà .

Es per això que ho posem a la seva consideració a fi de que, segons el seu bon fer i les seves competències, faci les actuacions oportunes .

Atentament,
 
Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!