La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Davant l'anunci del Pla de la Generalitat per Rodalies RENFE 2006-2020

Ripollès, 20 d’abril de 2006.-


Coneixedors del pla de rodalies que la Generalitat ha presentat al Ministeri de Foment, la permanent de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix!, a la espera que el seu plenari pugui posicionar-se sobre el mateix, vol fer arribar a la opinió publica el següent comunicat :

ANALISI
1. Donat que la Generalitat no te competències sobre la majoria de ferrocarrils que circulen per Catalunya i el nou Estatut només preveu la participació en la gestió de la xarxa ferroviària; el Pla de rodalies esmentat es només una proposta de inversions que s’ha presentat al Ministeri de Foment. Caldrà esperar a conèixer quines actuacions son assumides i programades per l’esmentat Ministeri per poder donar una opinió definitiva

2. La totalitat de la inversió prevista es superior a 6.000 milions de € i d’aquests 730 milions de € (un 12%) es pensen invertir en duplicar la línia de ferrocarril Montcada -Vic .

3. Les previsions per la anterior duplicació son de fer-ho en dues fases :

• En una primera fase (2006-2015) es duplicaria la línia entre Montcada i La Garriga i entre Centelles i Vic .

• En una segona fase (2015-2020) es duplicaria el tram La Garriga – Centelles .

4. Cal dir que actualment el tram entre Vic i Ripoll no forma part de la xarxa de rodalies, encara que hi hagi indicis que aquesta s'ampliï fins abastar Ripoll.

5. Cal constatar que no hi ha prevista en aquesta proposta de la Generalitat de Catalunya cap inversió, en el període 2006 – 2020, per millorar la circulació ferroviària fins i al Ripollès.

6. La proposta d'inversions no fa cap esment als compromisos que el Ministeri de Foment, dirigit per Francisco Ávarez Cascos, va fer de millora del ferrocarril de Puigcerdà, amb inversions de millora realitzades (tram de Torelló), amb actuacions previstes i periodificades, amb actuacions molt específiques en els tram entre Vic i Puigcerdà.

VALORACIONS
A. S’ha de valorar molt positivament la aposta que fa la proposta de Pla esmentat per el ferrocarril en general i per el tram Barcelona – Vic en particular .

B. La duplicació de la línia Barcelona- Vic en l’horitzó de l’any 2020 representarà també una millora del servei als ciutadans del Ripollès i dels Pirineus que s’hauria de traduir en desplaçaments mes ràpids, regulars i segurs .

C. No hi ha cap referència als compromisos d'inversió que el Ministeri de Foment va fer pels trams de Vic a Puigcerdà. El pla suposa un canvi d'orientació i per tant desdir-se de les inversions previstes per aplicar-les a altres àmbits i trams del mateix ferrocarril?

C. En l’esmentat Pla no hem sabut trobar cap referència a inversions per els ferrocarril regionals i els internacionals . Si així fos las perspectives de futur per la millora del servei i la seguretat dels ciutadans que utilitzen el ferrocarril internacional Barcelona- Puigcerda - La Tor de Querol, una xarxa ferroviària internacional, serien preocupants.

D. Esperem que properament també hi haurà una proposta de Pla per els ferrocarril regionals i els internacionals i que en aquesta es contemplarà com es mereix el ferrocarril internacional Barcelona- La Tor de Querol donada la seva importància per la ordenació del territori de Catalunya i com a via d’accés al Ripollès i als Pirineus .