La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Comunicat de la Permanent d'"El Ripollès existeix!" sobre l'estudi informatiu del nou traçat de la collada de Toses

( Novembre de 2004 )

La permanent de “ El Ripollès Existeix!” i a la espera que , en una propera reunió del seu plenari, pugui analitzar amb més profunditat l’estudi informatiu del nou traçat de la collada de Toses que es troba a exposició pública des de finals del mes d’octubre, vol avançar el següent comunicat :

1. Volem manifestar la nostre satisfacció expectant per la presentació d’aquest estudi informatiu. També voldríem donar un vot de confiança al Govern de l’Estat pel compliment del mandat que, en el seu dia, va fer el Senat i que és molt important pels accessos als Pirineus i per comunicar el Ripollès amb la Cerdanya.

2. Fidels al nostre principi de : Compromisos ferms i prou promeses no podem anar més enllà de mostrar la nostre satisfacció expectant fins que el projecte estigui adjudicat i en vies de realització.

3. A fi d’avançar vers un altre dels nostres principis: Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn, veiem molt positiu que els ciutadans i les institucions del territori puguin ajudar a definir el projecte executiu. També es veu positiu que, en determinats trams, la solució suggerida sigui mitjançant túnels per així disminuir l’impacte paisatgístic.

4. L’esmentat estudi informatiu afecta un territori accidentat i de un gran valor paisatgístic, per això, serà necessari aplicar las millors tècniques disponibles en carreteres de muntanya per disminuir l’impacte i preservar el paisatge.

5. Alguna de les alternatives presentades afecta la vall del riu Rigat. Aquesta vall actualment ja conté la infrastructura del ferrocarril internacional Barcelona - Puigcerdà - La Tor de Querol. Tenint en compte la nova política de transports de la UE i els plans d’infrastructures ferroviàries del Govern de la Generalitat de Catalunya, és possible que, en un futur més o menys llunyà, aquesta vall es vegi afectada per un nou traçat ferroviari que millori les prestacions actuals. Seria convenient, a fí d’aconseguir un futur impacte mínim, que s’estudiés el traçat de la carretera conjuntament amb el possible futur traçat ferroviari.

6. A fi d’avançar vers un dels nostres principis “Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn” la permanent del “ “El Ripollès Existeix” pensa adreçar-se a les institucions afectades per aquest projecte a fi de que demanin al Ministerio de Fomento la realització d’una maqueta -a una escala adient- dels trams mes difícils i amb possibilitat de mes impacte paisatgístic a fi de preveure les correccions sobre la maqueta en la fase del projecte i no sobre el terreny durant la fase d’execució.

Ripollès 9 de novembre de 2004.-