La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Les infraestructures del Ripollès

Antoni Llagostera Fernández
Pere Jordi Piella

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

En un moment en que Catalunya viu sota l’efecte traumàtic d’un sotrac molt important en les infraestructures ferroviàries i viàries de l’àrea de Barcelona, no ha de resultar gens estrany que la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! fes una reunió per debatre la situació. I no cal oblidar que també fa sols unes setmanes, un acord sobre el finançament
de Catalunya, feia renéixer les esperances que l’abandonament tradicional en les inversions de l’Estat a Catalunya tingui un gir positiu.

Des d’el Ripollès l’estat d’excepcionalitat que pateix l’àrea metropolitana de Barcelona, per errades molt importants en la planificació dels treballs d’arribada del tren d’alta velocitat a Barcelona, que ha suposat aturar línies ferroviàries neuràlgiques, no es cap sorpresa. Fa anys que la línia ferroviària internacional entre Barcelona i la Tour de Carol està en una situació límit, marcada negativament per una manca secular d’inversió i per accidents, obres, errades i molèsties. Recordem que l’abril de 2003 en un article d’opinió signat per “ El Ripollès Existeix “i la plataforma “RENFE espavila” i publicat en diferents
mitjans de comunicació ja varem denunciar “... la decrepitud d’ unes infraestructures ferroviàries a les que , des de fa molt temps , s’han negat les inversions necessàries per garantir la seguretat dels usuaris...” Pel Ripollès la situació que s’està visquen a Barcelona i rodalies no es cap situació anormal. És la quotidianitat pura i dura que fa
molts anys que pateixen els usuaris del transport públic ferroviari de la nostra comarca.

Com deia un usuari ja fa uns anys, “en la línia ferroviària de Puigcerdà, menys que ens hagin atacat el indios, ja ho hem vist tot!

Però quan es debat el futur de les infraestructures de mobilitat de Catalunya, i la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat, fa un plànol de les actuacions que ha de realitzar l’Estat, hi ha una part important de Catalunya on no apareix cap actuació prevista. Òbviament el Ripollès està dins d’aquest “aspre desert” on no sembla que hi visqui ningú i on no cal cap actuació urgent. Tot sabem quan injust és aquest oblit, ja que hi ha moltes necessitats i projectes en curs.

Contra aquests plantejaments cal continuar reivindicant la millora de les comunicacions viàries i ferroviàries del Ripollès. En aquest sentit la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! va acordar proposar al Consell Comarcal que encarregui un estudi que faci un seguiment pormenoritzat de l’estat de planejament, projecció i execució de totes les infraestructures viàries i ferroviàries estratègiques que interessen al Ripollès.

La llista es llarga però sols cal indicar els elements principals: desdoblament del ferrocarril fins a Vic i a continuació fins a Ripoll amb la millora substancial del tram fins Puigcerdà i La Tor de Querol,desdoblament de l’eix Vic-Ripoll (C-17), túnel de Tosses, variants de Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Ribes de Freser, etc.

Cal tenir molt present que el desenvolupament i realització de les grans infraestructures, des de la planificació fins a la realització, pot tenir un termini de uns deu anys. Però en aquest termini que pot semblar llarg, cal anar avançant des del plantejament, l’estudi previ, el projecte de traçat, les al·legacions, l’informe d’impacte mediambiental, el projecte
constructiu, l’adjudicació de l’obra i la seva realització dins del terminis previstos en cada cas.

Cal estar amatent i, sobretot, continuar amb la mobilització, sempre atents a que les necessitats i reivindicacions del Ripollès en aquesta tema continuïn estant present en els llocs de decisió.

Comunicat de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! sobre les infraestructures de la comarca

Ripollès 19 d’octubre de 2007.-

La assemblea de la Plataforma de 19 d’octubre de 2007 va examinar, per una banda, l’acord del proppassat mes de setembre entre els departaments d’Economia de la Generalitat i de l’Estat de destinar una inversió 31.000 milions d’euros a Catalunya fins el 2013; i per l’altre, l’intens debat que s’ha originat sobre les infraestructures de Catalunya. Al valorar les informacions aportades es varen constatar un seguit de declaracions, algunes contradictòries, sobre les infrastructures pendents que afecten a la nostra comarca. Aquestes declaracions han estat fetes tan per representants polítics com institucionals de l’Estat i de la Generalitat.
Sense voler ser exhaustius, es poden citar:

PELS MITJANS DE COMUNICACIO SABEM QUE :
A. El proppassat mes de juny el subdelegat del govern a Girona (diari de Girona 22-6-07) deia que les obres del túnel de Toses( eix Pirinenc) començarien el 2009.

B. El mes d’agost el govern de la Generalitat va facilitar als mitjans de comunicació el llistat de les obres que el Ministeri de Foment tenia pendents a Catalunya (El País 22-8-07). En aquest llistat no s’esmentava cap obra al Ripollès tan a nivell de projecte com d’estudi informatiu. El túnel de Toses( Eix Pirinenc) i el Ferrocarril internacional per Puigcerdà i La Tor de Querol no es troben en aquella relació.

C. A principis d’octubre, mentre parlamentaris de CiU deien que l’estudi informatiu del túnel de Toses estava paralitzat, parlamentaris del PSC deien que el 2008 començaria l’estudi previ d’aquest túnel.(Diari de Girona 7-10-07).

D. El 25 de setembre el Congres dels Diputats va aprovar una proposicio no de Llei demanant que, a l’Eix Pirinenc, les obres de la variant de Ribes de Freser siguin independents del túnel de Toses. D’aquesta proposició no de llei es va suprimir el punt que demanava també accelerar les obres de l’esmentat túnel (Diari de Girona 26-9-07).

E. D’acord a la disposició addicional tercera del nou Estatut de Catalunya, s’ha pactat una inversió a Catalunya de 31.000 milions de euros entre 2007 i 2014. Des de la Generalitat ja s’ha dit que aquesta important inversió nomes es podrà destinar a projectes que estiguin en una fase avançada . Quant des de Barcelona o des de Girona es defensen projectes que, al seu entendre son prioritaris, pràcticament s’obliden de les comunicacions viàries, ferroviàries o de telecomunicacions del Ripollès ( Dossier Econòmic de Catalunya 13-19 d’octubre de 2007).

Aquestes i altres informacions sobre les infraestructures del Ripollès donen lloc a:

FER-NOS AQUESTES PREGUNTES
I. Com es pensa negociar el traspàs de Rodalies ?. Es negociarà nomes fins a Vic o es continuarà fent la gestió fins Puigcerdà ?. S’ha de recordar que el FC transpirinenc Vic- Puigcerdà administrativament es un FC regional i que les inversions fetes darrerament ha estat possibles gracies als diners de rodalies.

II. Quins son els terminis per fer l’estudi i el projecte del desdoblament del FC entre Mollet del Vallès i Vic ?

III. Quins plans hi han per fer arribar el FC fins Andorra ? S’està avançant en potenciar el FC transpirinenc fent un ramal Puigcerdà – Andorra?

IV. La consideració del FC Barcelona- La Tor de Querol- Tolosa de Llenguadoc com no apte per transportar mercaderies es nomes una imposició per raons polítiques? Hi han estudis tècnics comparatius que ho avalin ? (Recordem que altres FFCC europeus de característiques similars sí que són aptes per a mercaderies)

V. La promesa que va fer un diputat fa dos anys tot dient que faria incloure als pressupostos generals de l’Estat una partida important per fer l’estudi per potenciar el FC transpirinenc fins a Puigcerdà, va prosperar?

VI. Com es troben els projectes que afecten a les variant de diferents pobles del Ripollès? Aquest projectes es plantegen amb criteris racionals i respectuosos amb l’entorn?

VII. Davant del projecte de desdoblament de la C-17 fins Ripoll, les obres que s’executaran seran el màxim de racionals i respectuoses amb l’entorn?

VIII. També sobre les obres de desdoblament de la C-17 i davant l’anunci de les molèsties a que donaran lloc i recordant les molèsties i problemes que varen originar les darreres actuacions en aquesta carretera i les que esta originant actualment l’obra publica, quines mesures es pensen prendre per evitar al màxim les molèsties i perjudicis als ciutadans en general i als treballadors i empresaris es desplacen diàriament entre el Ripollès i Osona?

IX. Quins terminis s’ha fixat l’operador públic de telecomunicacions, format per la Generalitat i els Ajuntaments, per fer arribar les telecomunicacions amb banda ampla a tots els pobles del Ripollès?

Davant aquestes preguntes proposem les següents :

ACCIONS DE FUTUR
A fi de superar la situació actual, tenir una relació objectiva de l’estat de les comunicacions i telecomunicacions del Ripollès i així poder reivindicar el seu endegament i sensibilitzar als ciutadans sobre el tema.

Per això la assemblea va acordar avançar en:

1. SUMAR ESFORÇOS
1.1. Fer una proposta des d’“El Ripollès Existeix¡”, que s’ha de consensuar amb les forces politiques i socials, a fi de signar un gran “Pacte Territorial del Ripollès per les Infraestructures”, tot demanant al President del Consell Comarcal del Ripollès que lideri
aquest Pacte.

1.2. Demanar al President del Consell Comarcal del Ripollès que, juntament amb els alcaldes de la Vall de Ribes, s’arribi a una postura unitària sobre el traçat del túnel de Toses i així tenir un sol missatge davant de la Generalitat i el Ministeri de Foment.

1.3. A fi de sensibilitzar als ciutadans de la comarca i potenciar les reivindicacions davant les administracions, proposar al Consell Comarcal del Ripollès que promogui actuacions anuals (premis, commemoracions etc.) que tinguin com a eix central les comunicacions i telecomunicacions de la comarca.

2. COMPROMISOS FERMS , PROU PROMESES
2.1. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès que torni a activar i potencií la comissió de seguiment de les infraestructures del Ripollès anomenant una persona “ad hoc“ amb la missió especifica de fer d’”antena“ de seguiment de les promeses i projectes que afecten a la nostre comarca. “El Ripollès Existeix¡” s’ofereix, si es considera adient, a fer
aquesta tasca com assessor del President comarcal.

2.2. Demanar que, un tècnic independent, faci un estudi objectiu de l’estat actual dels projectes de comunicacions i telecomunicacions que afecten al Ripollès i de la fase en que es troba dins del procés de tramitació administrativa, avaluant, al mateix temps, un possible calendari.

2.3. Una vegada finalitzat l’esmenta’t estudi fer una presentació publica del mateix. En aquesta presentació publica, a fi de poder exposar opinions contraposades, hi haurien d’estar presents representant de la administració de la Generalitat i dels partits polítics, empresarial, sindicats i altres agents afectats (Organitzacions de l’àmbit turístic,
associacions ciutadanes, mitjans de comunicació com entitats...)

2.4. Com a pas previ als punts 2.2 i 2.3, i abans de l’inici de la campanya de les eleccions Generals de 2007, s’hauria de fer una acte públic en el que els diferents partits i les administracions donin la seva visió de l’estat actual dels projectes d’infraestructures que
afecten al Ripollès.

3. PROJECTES RACIONALS I RESPECTUOSOS AMB L’ENTORN
3.1. Demanar al President del Consell Comarcal del Ripollès que s’impliqui personalment en el Pla Territorial del Ripollès a fi de que, amb visió de futur, amb criteris mediambientals sostenibles i amb una visió amplia, reculli les necessitats estratègiques comarcals i d’una manera molt especial:

• La potenciació del Ripollès dins la xarxa de ciutats de Catalunya a fi
d’evitar una situació marginal de la comarca dins el territori.

• La mobilitat sostenible vers l’interior i l’exterior del Ripollès.

• L’arribada de tot el potencial de les TIC( Tecnologia de la Informació
i la Comunicació ) a tots el pobles de la comarca.

• Un creixement sostenible, (ocupació d’espai, despesa energètica...) i
preservació de la naturalesa i la producció agrícola-ramedera)

3.2. Demanar al President del consell Comarcal del Ripollès que, conjuntament amb la Generalitat i l’empresa que ha de fer l’obra del desdoblament de la C-17 fins al Ripollès, s’articuli un sistema de control i comunicació, a fi d’evitar al màxim els impactes mediambientals i les molèsties i perjudicis a que poden donar lloc aquestes obres i que
poden afectar considerablement als ciutadans en general i als empresaris i als treballadors que es desplacen diàriament entre el Ripollès i Osona.

4. MES ENLLA DE LA COMARCA PER PROSPERAR
4.1. Demanar al President del Consell que impulsi una “Visió de les infraestructures del Ripollès”, que vagi mes enllà del marc geogràfic de la nostre comarca. Entre les diferents accions a fer per aconseguir l’anterior objectiu s’hauria d’avançar per poder estar present en organismes amb una visió amplia del territori, entre ells els orga nismes
transpirinencs.

4.2. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès que juntament amb els d’Osona, la Cerdanya, el Vallès Oriental i la Garrotxa, impulsi la millora de la línia de FC internacional Barcelona -La Tor de Querol, vetllant, entre altres temes, per agilitzar el projecte de desdoblament Mollet del Vallès – Vic. També, conjuntament amb aquestes gestions, impulsar el desdoblament fins Ripoll i la millora substancial fins la Tor de Querol.

4.3 Demanar al Consell Comarcal del Ripollès que juntament amb el d’Osona, postulin, davant la Garrotxa, que una vegada obert Bracons, la connexió Olot-Vic-Barcelona, emprant el FC Barcelona- Puigcerdà, es una llançadora més pròxima que la connexió Olot- Girona- Barcelona i que, per tant, també beneficia molt a la Garrotxa.

5. COMUNICAR-HO AL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
5.1. Elegir una comissió formada per els Srs. Fajula; Piella; Planadecursach i Vilalta, per lliurar personalment al President del Consell Comarcal del Ripollès el present comunicat.

Observació al Punt 1.2- En aquest tema tenir en compte, entre d’altres, que el traçat no pot ser el d’una carretera en que la velocitat mitja sigui de 60 Km/h, atès que es tractarà d’una infrastructura obsoleta des de l’inici, condicionant el seu futur eternament. Per altre part, proposar un traçat d’aquest tipus amb una cultura de la circulació en carreteres de la xarxa bàsica amb velocitats mitges de 90 Km/ h, suposarà un greu perill pels que la utilitzin.

Carta als presidents dels Consells Comarcals de la Cerdanya, Osona i Ripollès

Ripollès 27 d’agost de 2007.-

Distingit senyor:

Li volem trametre la nostre felicitació per haver estat elegit president del Consell Comarcal, tot desitjant que tingui molts encerts al front d’aquesta institució.

El Ripollès Existeix és una plataforma ciutadana que emmarca les seves actuacions en el següent ideari:

• Compromisos ferms i prou promeses.

• Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn

• Mes enllà de la comarca per prosperar.

La majoria de les seves actuacions estan adreçades a millorar les comunicacions de la Catalunya interior, especialment d’Osona , el Ripollès i la Cerdanya, conjuntament amb altres plataformes ciutadanes amb objectius similars. Per això volem posar-nos a la seva disposició per recolzar totes les actuacions que emprengui per millorar les comunicacions i les telecomunicacions que vertebren aquestes comarques i les connecten amb el seu entorn.

En aquest moments les nostres principals preocupacions són el futur del ferrocarril Transpirinenc i les Telecomunicacions.
Com deu saber, actualment el Ministeri de Foment- fruit de la pressió popular, que en el seu dia, varen encapçalar els Ajuntament i els Consells Comarcals - esta arranjant la infraestructura ferroviària entre Vic i Puigcerdà, amb la promesa de millorar també les unitats mòbils. Per fer el seguiment d’aquestes millores –que són el mínim per avançar vers la potenciació de la línia - es va constituir, en el seu dia, una
comissió d’alcaldes i presidents dels CC CC de la Cerdanya , el Ripollès i Osona que, al nostre entendre , hauria de exigir, amb visió de futur, compromisos ferms i projectes racionals per a aconseguir uns estàndards de seguretat i qualitat europeus per aquest ferrocarril internacional que connecta Barcelona amb Paris.

Voldríem ressaltar que en la trobada entre els presidents de la Generalitat de Catalunya i del Midi Pyrènées del proppassat 13 de juliol , el president Montilla va reconèixer que la Generalitat no ha decidit que farà amb la línia Barcelona-Puigcerdà , una vegada obtingui els traspàs. Aquestes declaracions obliguen a
continuar reivindicant que la futura connexió amb Andorra sigui la prolongació del
actual FC Vic- Ripoll- Puigcerdà, davant de les dues propostes que hi ha sobre la taula: una Puigcerdà – Andorra i l’altre La Pobla de Segur- Andorra.

Respecte a les Telecomunicacions creiem que és necessària la màxima dedicació i pressió per aconseguir que la Catalunya interior pugui gaudir de tot el potencial de les TIC ( Tecnologia de la Informació i la Comunicació ) si es vol evitar que es continuï configurant un país a dues velocitats.

Reiterant el nostre oferiment de posar-nos a la seva disposició en tot el que podem ser-li útils i principalment per recolzar totes les actuacions per millorar les comunicacions que vertebren Osona , el Ripollès i la Cerdanya rebi la nostre més cordial salutació.

Pere Jordi Piella
Coordinador de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

Carta als nous alcades del Ripollès, enviada també als de Vic, Manlleu, Torelló i Puigcerdà

Ripollès, 21 de juliol de 2007.


Distingit senyor/senyora:

Li volem trametre la nostre felicitació per haver estat elegit alcalde tot desitjant que tingui molts encerts al front del Ajuntament del seu poble.

El Ripollès Existeix es una plataforma ciutadana que emmarca les seves actuacions en el següent ideari:

• Compromisos ferms i prou promeses.

• Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn

• Mes enllà de la comarca per prosperar.

La majoria de les seves actuacions estan adreçades a millorar les comunicacions de la Catalunya interior però especialment d’Osona , el Ripollès i la Cerdanya, conjuntament amb altres plataformes ciutadanes amb objectius similars. Per això volem posar-nos a la seva disposició per recolzar totes les actuacions que emprengui per millorar les comunicacions i les telecomunicacions que vertebren aquestes comarques i les connecten amb el seu entorn.

En aquest moments les nostres principals preocupacions son el futur del ferrocarril Transpirinenc i les Telecomunicacions.

Com deu saber, actualment el Ministeri de Foment- desprès de la pressió popular , que en el seu dia, varen encapçalar els ajuntament- esta arranjant la infraestructura ferroviària entre Ripoll i Puigcerdà amb la promesa de millorar també les unitats mòbils. Per fer el seguiment d’aquestes millores –que son el mínim per
avançar vers la potenciació de la línia - es va constituir, en el seu dia, una comissió d’alcaldes i presidents dels CC CC de la Cerdanya , el Ripollès i Osona que, al nostre entendre , hauria de exigir, amb visió de futur, compromisos ferms i projectes racionals per aconseguir uns estàndards de seguretat i qualitat europeus
per aquest ferrocarril internacional que connecta Barcelona amb Paris.

Voldríem ressaltar que en la trobada entre els presidents de la Generalitat de Catalunya i del Midi Pyrènées del proppassat 13 de juliol , el president Montilla va reconèixer que la Generalitat no ha decidit que farà amb la línia Barcelona-Puigcerdà , una vegada obtingui els traspàs. Aquestes declaracions obliguen a continuar reivindicant que la futura connexió amb Andorra sigui la prolongació del actual FC Vic- Ripoll- Puigcerdà, davant de les dues propostes que hi ha sobre la taula: una Puigcerdà – Andorra i l’altre La Pobla de Segur- Andorra.

Respecte a les Telecomunicacions creiem es necessari la màxima dedicació i pressió per aconseguir que la Catalunya interior i el Ripollès puguin gaudir de tot el potencial de les TIC ( Tecnologia de la informació i la comunicació ) si es vol evitar que es continuï configurant un país a dues velocitats.

Reiterant el nostre oferiment de posar-nos a la seva disposició en tot el que podem ser-li útils i principalment per recolzar totes les actuacions per millorar les comunicacions que vertebren Osona, el Ripollès i la Cerdanya rebi la nostre mes cordial salutació.

Pere Jordi Piella
Coordinador de La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!.

Comunicat davant les eleccions municipals de 2007

Ripollès, 22 d’abril de 2007.-


El proper mes de maig s’han de celebrar eleccions municipals. Aquests comicis també donaran lloc a renovacions als Consells Comarcals i les Diputacions. Estem convençuts que les diferents candidatures de la Cerdanya, el Ripollès i Osona, tindran molt present apostar per la potenciació del ferrocarril internacional transpirinenc Barcelona-Vic-Puigcerdà-La Tor de Querol.

Per això i per recordar la importància estratègica d’aquest ferrocarril, la permanent de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! vol fer arribar a les diferents candidatures municipals de les comarques esmentades i a la opinió publica el següent comunicat:

1. Felicitem als alcaldes i representants dels municipis de la Cerdanya, el Ripollès i Osona que la passada setmana es varen reunir a Madrid amb el director general de ferrocarrils per, entre altres coses, fer el seguiment i l’estat de les inversions compromeses per aquesta línia de ferrocarril.

2. Volem manifestar el nostre escepticisme davant les noves promeses fetes per l’esmentat director general tot recordant l’abisme entre les promeses fetes, durant els darrers vint anys, i les accions reals per millorar i potenciar aquests ferrocarril.

3. Manifestem, una vegada mes, que es necessari escometre millores urgents i amb visió de futur a las línies de rodalies en general i a la del transpirinenc Barcelona-Puigcerdà en particular, a fi d’assegurar uns estàndards de seguretat i qualitat europeus i així fomentar el transport públic ferroviari. Estem convençuts que una petita part dels esforços que es destinen al TAV (Tren d’Alta Velocitat) serien suficients per fer realitat aquestes millores.

4. Recordem que el govern català es va comprometre a fer arribar el ferrocarril a Andorra. Per fer-ho realitat hi han dues possibilitats excloents, be mitjançant la prolongació de la línia de Lleida– La Pobla de Segur o be prolongant la de Barcelona–Puigcerdà. Si els municipis, consell comarcals i diputacions de les demarcacions de la Cerdanya, el Ripollès, Osona i el Vallès Oriental no comencen a posicionar-se defensant les avantatges de la opció Barcelona–Puigcerdà (per exemple, la possibilitat de connexió internacional); es podria tornar a repetir, aquesta vegada a nivell ferroviari, el fracàs que va suposar la construcció del túnel del Cadí en lloc del de Toses.

5. Donada la importància estratègica del ferrocarril transpirinenc Barcelona-Puigcerdà-La Tor de Querol per la vertebració de la Catalunya interior, per l’accés als Pirineus i per la connexió amb la resta d’Europa, aquest comunicat es farà arribar als diferents partits polítics amb representació parlamentaria que es presenten a les comarques esmentades.

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!