La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Feliç 2010Aquesta postal, realitzada per l'Estudi Xevidom, com ells ens indiquen en el seu blog ha estat objecte de comentari.

Pacte nacional per a les infraestructures

El govern de Catalunya va aprobar el Pacte nacional per a les infraestructures, signat pel president de la Generalitat de Catalunya; José Montilla, el 16 d'octubre de 2009, junt amb altres representants de la societat catalana.

Donada la importància que té per la fixació d'uns objectius en aquesta terreny, adjuntem una còpia en PDF. També el podeu trobar a la web de la Generalitat.

El túnel de Bracons i el Ripollès

Plataforma ciutadana El Ripolles existeix¡

Ripollès, 10 de maig de 2009.-

La permanent de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, reunida el passat 24 d’abril per analitzar l’impacta de la nova comunicació entre la Garrotxa i Osona pel túnel de Bracons, vol fer arribar a la opinió publica el següent comunicat :

1. Amb una visio global ,la execució d’aquesta comunicació fa pales que ,mes que amb una idea planificadora de Catalunya , molt sovint s’està actuant en funció de les pressions que reben les Administracions. Recordem que si l’Eix Pirinenc s’hagués executat ,aquesta nova comunicació no era necessària .No ajuda a la planificació global del territori de Catalunya que aquesta sigui competència de dues administracions diferents .

2. Amb una visió actual la comunicació per Bracons es una oportunitat per augmentar el nivell de serveis del conjunt de les comarques de la Garrotxa- Osona i el Ripolles . La massa poblacional d’aquest conjunt portarà a :

• La creació d’un conjunt territorial que incrementarà considerablement les seves relacions social, culturals i econòmiques.

• Potenciar les marques turístiques de les tres comarques

• Potenciar el nivell assistencial , docent i comercial

• Incrementar el mercat de treball .

• Incrementa las oportunitats de negocis entre les tres comarques .

3. Incrementarà el coneixement mutu , així serà possible:

• La creació de nous mitjans de comunicació que abastin el conjunt de les tres comarques

• Comparar fàcilment la eficàcia de les politiques( urbanístiques , docents etc) aplicades als diferents territoris d’ aquestes comarques .

4. La comunicació per Bracons hauria de incidir en la potenciació de la línia de ferrocarril internacional Barcelona – Puigcerdà – La Tor de Querol, al esdevenir clients potencial d’aquest ferrocarril els ciutadans de la Garrotxa . Per precipitar aquest coneixement es necessari :

• Fer possible la intermodalitat tren/auto en la zona de la estació de ferrocarril de Torelló. Aquesta població pot esdevenir un nus de comunicacions important per les tres comarques .

• Les administracions locals de les tres comarques , però principalment els seus Consells Comarcals, haurien de reclamar a la institució que correspongui ( RENFE; ADIF) l’inicia d’una campanya de sensibilització- principalment adreçada a la Garrotxa- per fer veure el potencial que ha obert Bracons respecte a aquest Ferrocarril.

4. Una lliçó a aprendre de les potencialitats que ha obert la nova comunicació entre la Garrotxa i Osona es també el potencial que hi ha entre el Ripolles i el Bergada si a la fi es decideix comunicar les capitals d’aquestes dues comarques d’acord amb l’Eix Prepirinenc.

5. Una vegada mes hem de denunciar que les comunicacions del Ripolles no estan ben resoltes . El Ripolles necessita comunicar-se amb facilitat amb Puigcerdà; Vic; Berga i Olot per així poder desenvolupar tot el potencial d’aquest conjunt .Mentre les comunicacions amb Vic i Olot estan avançant les comunicacions amb Berga i Puigcerdà , no estan planificades, en el primer cas , o no tenen una data fiable de execució en el segon.

6. Per molt que es creu necessari plantejar seriosament les comunicacions amb Puigcerdà i Berga no s’ha de oblidar que en zones de muntanya,l’estat actual de la tècnica permet executar projectes racionals i respectuosos amb l’entorn com sempre ha defensat El Ripolles Existeix .

7. Una característica a destacar de la nova comunicació es la seva precària senyalització . A un ciutadà no iniciat que es desplaci des de el Ripolles a Osona se li fa difícil accedir a la comunicació per Bracons.

El Pla de Transports i el Ripollès

Ripollès, 27 de gener de 2009.-

La permanent de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, reunida el passat 17 de gener per analitzar les informacions aparegudes sobre l’aprovació del Pla de Transports de Viatgers 2008-2012, vol fer arribar a la opinió publica el següent comunicat :

L’ESTAT, LA GENERALITAT I LA CRISI ECONOMICA .
Davant la crítica situació econòmica actual, les actuacions de les administracions haurien de prioritzar les que ajudin a reactivar l’economia, crear ocupació i facilitar la mobilitat dels treballadors per accedir als mercats de treball. Per això, en el que afecta al Ripollès, hauria de ser prioritari:

1. Per ajudar a reactivar la economia :

• Finalitzar el desdoblament del la C-17 entre Masies de Voltregà i Ripoll.

• Licitar i executar el túnel de Toses .

• Executar les obres de millora de la seguretat del FC internacional Ripoll- Puigcerdà – La Tour de Querol

• Executar les obres d’infraestructura que tant l’Estat com la Generalitat tenen pendents als municipis del Ripollès .

2. Per facilitar la mobilitat dels treballadors del Ripolles per accedir a un mercat de treball mes ampli i mes poten , es necesari anar mes enlla de la comarca per prosperar , per aixo s’ha de:

• Incrementar els transports públics del Ripollès amb les comarques veïnes (Osona, la Garrotxa, el Berguedà i la Cerdanya), a fi de facilitar els desplaçaments per aconseguir llocs de treball. Un mitjà potent per fer-ho possible, respecte a les comarques d’Osona, el Vallès i la Cerdanya, és la línia del ferrocarril internacional Barcelona – Vic – Ripoll- Puigcerdà – La Tor de Querol .

• Racionalitzar i incrementar la freqüència dels trens de la línia C-3 de FC.

• Racionalitzar i incrementar la connexió mitjançant bus entre Ripoll i Olot

• Millorar la comunicació entre el Ripollès i el Berguedà, amb millores en les connexions viàries i el transport públic, avui inexistent.

VALORACIO DEL PLA DE TRANSPORTS DE VIATGERS 2008-2012.
Les anteriors premisses han guiat l’anàlisi del Pla de Transports esmentat. En tot cas s’ha de valorar positivament els següents objectius del Pla:

• Adaptar tota la xarxa de transport públic a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat sensorial

• Reduir els temps d’espera en els transbordaments mitjançant la coordinació horària.

• Apostar per la intermodalitat.

• Potenciar la informació a l’usuari

I també s’ha valorar positivament les següents actuacions previstes .

• La nova connexió semidirecte Ripoll-Olot-Girona amb servei públic, donat que actualment la comunicació entre el Ripolles i la capital admistrativa de la província de Girona pràcticament només és operativa mitjançant vehicle privat

• L’ampliació de les rodalies de la línia ferroviària C-3 fins a Torelló .

Fem la següent valoració critica del Pla.

1. Per molt que contínuament es demana als ciutadans que han d’actuar segons les regles de les tres R ecològiques (Reduir, Reutilitzar i Reciclar), les actuacions de les administracions no es recorden de reutilitzar les infraestructures historiques invertint-hi . Sembla com si tot el que és nou és bo i el que és antic no serveix. Llegeixis TAV (Tren Alta Velocitat) versus ferrocarril Transpirinenc.

2. El potencial d’una infraestructura potent com és el ferrocarril internacional Barcelona–Puigcerdà–La Tour de Querol, que vertebra la Catalunya interior, no està present en aquest Pla.

3. Excepte alguna actuació concreta del Pla, aquest no contempla les necessitats de mobilitat dels ciutadans dels Pirineus i d’una part molt important de Catalunya. Les actuacions es concentren exessivament a la franja litoral i a les comarques gironines costaneres.

4. El Pla es eminentment metropolità i referma els desequilibris territorials del Principat amb una línia costanera amb molta mobilitat i una Catalunya interior que haurà de solucionar la mobilitat en segona instancia mitjançant els Plans comarcals .

5. Aquestes dues velocitats queden encara més paleses quan, en un dels punt del Pla es planteja, per algun servei de ferrocarril regional, una velocitat alta de 220 km/h quan la velocitat del ferrocarril que uneix el Ripollès i la Cerdanya no arriba a 40 Km/h, com es va constatar, fa uns dies, en la resposta que va donar el Ministeri de Foment a la pregunta parlamentaria d’un diputat.

6. Encara que s’ha de valorar positivament que les rodalies de la línia ferroviària C-3 arribin fins a Torelló s’ha de continuar reivindicant la seva extensió fins a Ripoll i el Ripolles. Si no hi ha hagut prou pressió dels representants politics per aconseguir aquesta fita en el Pla 2008-2012 s’ha d’exigir que això sigui realitat en el proper Pla de Transports de Viatgers 2013-2018.