La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Davant de les Eleccions a Corts del 9 de març de 2008.

Ripollès, 22 de febrer de 2008.-


Davant de les properes eleccions a les Corts de Madrid que s’han de celebrar el proper 9 de març, la Permanent de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! ha acordat adreçar-se a la opinió publica i als ciutadans del Ripollès per recordar que abans de decidir el seu vot per un dels partits polítics que es presenten o votar en blanc, tinguin en compte les promeses fetes i els objectius acomplerts a fi que el seu comportament electoral serveixi per avançar vers un futur de progrés sostenible, per això hem fet el següent comunicat :

RECORDATORI

Amb la finalitat de ajudar a orientar el vot dels ciutadans , seguint la pauta que el Ripollès Existeix ja es va marcar en el comunicat del mes d’abril de 2003 , volem recordar i manifestar el següent:

• Reivindicant el principi de proximitat i donat que ,durant la actual legislatura , la majoria de diputats i senadors, només han visitat el Ripollès només per demanar el vot en època electoral , preguntem : quins diputats o senadors es comprometen ,davant la nova legislatura, a vetllar pels interessos dels ciutadans de la comarca i el seu entorn mitjançant visites periòdiques tot donant compte de les seves gestions i prendre el pols dels ciutadans i de les seves institucions¿

• Davant la actual indefinicio, reconeguda per RENFE, de que no queda clar si el FC Barcelona – La Tor de Querol es de rodalies ,regional , internacional , algun partit polític ,diputat o senador ha intentat clarificar aquest tema que no comporta cap despesa pressupostaria?

• Algun senador ha demanat explicacions del perquè no s’ha acomplert el mandat del Senat , aprovat per unanimitat, de començar el túnel de Toses l’any 2007?

• Va prosperar la promesa feta per un diputat , que recolzava al govern, de incloure en els pressupostos generals del Estat una partida per potenciar el FC internacional Barcelona – La Tor de Querol ?

• Donat que les inversions que es fan actualment en el FC internacional Barcelona- La Tor de Querol son les que va comprometre l’anterior govern, obligat per la pressió dels ajuntaments , els C. Comarcals i els mitjans de comunicació, l’any 2003 ; algun diputat o senador s’ha preocupat de avançar mes en l’imprescindible millorament d’aquesta línia de FC, tan en infrastructura , material mòbil i serveis als usuaris ?

• Segons la Generalitat de Catalunya el govern del Estat no contempla, al Ripollès , fer cap obra de la seva competència en un futur immediat (El País 22-8-07). Dins les obres pendents del ministeri de Foment no hi ha ni el túnel de Toses( Eix Pirinenc) ni el FC internacional Ripoll - La Tor de Querol . Algun diputat o senador ha intentat esmenar aquest greuge comparatiu que va contra el principi de l’equilibri territorial que tothom esmenta en campanya ¿

• Per molt que tots el partits reclamant el desdoblament de la línia de FC fins a Vic , perquè els pressupostos de 2008 no hi destinen cap quantitat ¿ algun partit polític , diputat o senador va intentar fer coincidir les paraules amb els fets ¿

• Dels 31.000 milions de euros a invertir a Catalunya entre 2007 i 2013 – segons la disposició addicional tercera del nou Estatut de Catalunya – quina quantitat es pensa destinar a les infrastructures del Ripollès ,.Es pensa invertir en els trens de rodalies o continuar invertint majoritàriament en el Tren d’Alta Velocitat incrementant així els desequilibris territorials ¿

Es per això que fem als partits polítics , als diputats i senadors les següents :

PROPOSTES

1. Que les iniciatives dels diferents partits polítics referents al Ripollès, posin terminis i concretin Projectes Racionals i respectuosos amb l’entorn per millorar les comunicacions i les telecomunicacions de la nostre comarca.

2. Que, respecte al Ferrocarril Transpirinenc Barcelona- Ripoll -Puigcerdà –La Tour de Querol, mirin si els diferents partits polítics estan disposats a prendre compromisos ferms mes enllà de les promeses a fi que el Govern de Madrid el reconegui com a via internacional i apte per mercaderies per comunicar Barcelona amb Tolosa de Llenguadoc, un dels centres mundials de la aeronàutica.

3. Que, respecte al nostre entorn mes immediat, els diferents partits polítics contemplin una visió del Ripollès que vagi mes enllà de la comarca, per així augmentar la seva prosperitat, al sumar el seu potencial amb el de les comarques veïnes per aconseguir mercats de treball i prestació de serveis capaços donar resposta a les necessitats de la població, a fi d’anar vestint un futur de prosperitat sostenible per el Ripollès i per tot Catalunya.

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!