La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Cinquè aniversari de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

Maig de 2006.-

Desprès de cinc anys de vida de la Plataforma ciutadana El Ripolles existeix! calia valorar la feina feta i reflexionar si aquesta plataforma, malgrat la seva humilitat, ha servit per els objectius que persones de diferent forma de pensar i diferents opcions polítiques varen impulsar ara fa un lustre sota els lemes: Compromisos ferms i prou promeses; projectes racionals i respectuosos amb l’entorn i mes enllà de la comarca per prosperar.

La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! neix de la voluntat de crear una iniciativa d'impuls i mobilització a l'entorn de les comunicacions de la comarca, sempre tant deficitàries i deixades de la mà de Déu. Concretant, tres han estat el temes recurrents: la millora de la connexió viària i ferroviària amb Barcelona, la permanència i millora del ferrocarril internacional entre Barcelona i la Tour de Carol, i amb aquest, la necessitat de la construcció del túnel de Toses, en un projecte que pogués solucionar alhora problemes viaris i ferroviaris.

Un tret a ressaltar de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! és que la seva pluralitat i la no dependència d'alguna de les organitzacions polítiques del país li ha permès valorar críticament les actuacions que les administracions estatal o autonòmica preveien al Ripollès i a la Catalunya interior. Aquest posicionament, evitant la dinàmica partidista, no sempre ha estat ben entès i ha comportat una certa desconfiança des d'els poders polítics.

Un altre tret d'aquesta iniciativa son las limitacions amb que han d’actuar les organitzacions d’aquest tipus, sense una estructura legal que els hi doni fermesa. Això era un paràmetre assumit des de el principi i per això las actuacions s’han adreçat principalment a mantenir viva la flama de les reivindicacions estratègiques que des de sempre ha tingut el Ripollès.

Sempre s'ha tingut la voluntat d'anar més enllà de la comarca per prosperar, projectant propostes cap al territoris veïns, molts conscients que els temes de comunicacions tenen sempre aquesta marc ampli. També s'ha estat molt atent a posicionar el Ripollès dins de l’Euroregió, dins de l'eix Barcelona-Toulouse.

S'ha procurat preferentment incidir, dins de les nostres possibilitats, en els mitjans de comunicació i les administracions locals, conscients de que la mobilització avui té uns límits.

Durant aquest cinc anys s’ha avançat clarament en compromisos ferms per dotar el Ripollès de infrastructures de comunicacions i telecomunicacions, amb projectes racionals i respectuosos amb l’entorn. Tot això ha estat possible gràcies als mitjans de comunicació i a les reivindicacions dels ajuntaments i dels consells comarcals que moltes vegades han recolzat les propostes i anàlisi fets des de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! volia recollir l'esperit ciutadà que cada dia manifesta la seva opinió sobre les comunicacions de la comarca. S'ha volgut recordar insistentment els objectius estratègics que moltes vegades, en la dura cursa de fons que suposa el dia a dia, queden difuminats degut el neguit per solucionar problemes candents dels ciutadans.

Les accions de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! han estat possibles gràcies a la col·laboració amb entitats ciutadanes (entre les que cal destacar la Intersectorial) i a la generositat d’uns ciutadans i ciutadanes que amb la seva contribució econòmica i d'idees, donant la seva opinió o assistit als diferents sopars- assemblees que s’han organitzat per debatre temes d’actualitat i per consensuar posicionaments davant de actuacions que afectaven principalment la nostre comarca i els Pirineus, han fet possible una actuació sostinguda durant aquests cinc anys.

La Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! vol agrair a tots ells la seva ajuda i el seu recolzament.

Cara al futur volem millorar la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! perquè pugui ser encara més efectiva per veure acomplits els seus objectius, essent conscient que els plans -principalment en el camp ferroviari- que les administracions autonòmica i estatal ,estan desenvolupant, no contemplen el Ripollès i els Pirineus i van mes encaminats a grans infrastructures de nova planta, d’acord amb els paràmetres que imperen a Europa, que a millorar el servei i el funcionament de les línies que actualment estan donant servei als ciutadans .

Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix!