La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

El Llibre Blanc de la política europea de transports de cada el 2010 ignora el FFCC internacional Barcelona-Puigcerdà-La Tour de Carol

Els hi fem arribar, per si es del seu interès, els fulls del llibre Blanc de la UE sobre transports i que parlen de les relacions ferroviàries transpirinenques. Com podran veure no es te en conte el FFCC BCN- Puigcerdà .

La totalitat del llibre es pot veure a:

http://europa.eu.int/comm/off/white/index_en.htm

El Ripollès Existeix, a mes de fer arribar aquest document als Grups de la Cerdanya per endegar actuacions comunes , s'ha posat en contacte amb els dos copresidents- de la part catalana i de la francesa-- de la Associació Transpirinenca, així com amb les Cambres de Comerç de Vic i de Andorra demanant facin les actuacions que estan al seu abast perquè el FFCC internacional Barcelona- Puigcerdà també es tinguin en conte en la futura xarxa de transports europees. Només així es podrà potenciar en el futur un FFCC que es molt important pel desenvolupament de les comarques que travessa entre elles Osona, el Ripollès i la Cerdanya.

El Ripollès Existeix també intenta fer veure el contrasentit que representa una política que només conta amb noves infrastructures ,que tot just només estan a nivell de projecte, per estrènyer els lligams amb el resta de Europa oblidant-se de les que ja existeixen i que fa molt temps varen construir-se per aquesta fi.