La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Comunicat de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! sobre les inversions previstes en la línia de FFCC Barcelona-La Tour de Carol

 ( Juliol de 2003 )


En la reunió extraordinària i urgent de “El Ripollès Existeix” celebrada a Ripoll el dia 25 de juliol de 2003, per valorar la documentació lliurada a Puigcerdà el passat 22 de juliol ,pel ministre de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, a la comissió d’alcaldes i representants comarcals afectats per la línia fèrria Barcelona- La Tour de Carol. La Plataforma ciutadana “El Ripollès Existeix” desitja fer arribar a la opinió publica el següent comunicat:

1.-Valorem molt positivament que, per primera vegada en la historia recent de les comunicacions de la zona, el Ministerio de Fomento hagi presentat un pla d’actuació per la millora de la línia de FFCC Barcelona- La Tour de Carol amb un calendari i unes inversions concretes.

2.-Valorem també molt positivament que es torni a reconèixer el caràcter internacional d’aquesta línia de ferrocarril. El decret de l’any 1929 ja li va donar aquest “estatus” transnacional.

3.-S’ha de reconèixer que la constància i l’esforç dels consells comarcals i ajuntaments del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya, la mobilització ciutadana i el tractament donat per part del mitjans de comunicació, tant comarcals com nacionals , ha estat molt important per aconseguir aquest pla de millora de la línia fèrria . També s’ha de reconèixer l’agilitat demostrada pel ministre.

4.-Valorem molt positivament que es prioritzin les inversions en el tram de línia entre Ripoll i Puigcerdà donat que es el que presenta un estat mes deficient i es el que necessita una actuació mes urgent per la seguretat de les persones

5.-També es valora el que es parli no sols de la millora de les infrastructures sinó també del material mòbil i de la previsió d’ample europeu.

6.-No obstant aquestes valoracions positives, volem cridar l’atenció que aquestes inversions son les necessàries per tendir vers els estàndard de qualitat i seguretat que es mereix un transport públic europeu avui dia. Per això s’ha de avançar vers un nou projecte que estigui d’acord amb els plantejaments ferroviaris del segle XXI . També s’ha de veure si les inversions anunciades pel Ministre de Foment son concordant amb les d’altres estudis anteriors que s’han realitzat per la millora d’aquesta línia fèrria.

7.- Mes enllà de l’any 2010 en que finalitza el pla d’inversions, cal preveure que aquesta línia sigui considera, a tots els efectes, com una línia internacional transeuropea, dins del marc del Llibre Blanc de la Unió Europea sobre Transports. Per això s’han de fer les gestions pertinent i endegar els estudis necessaris per preveure les inversions adients en un nou projecte de sistema ferroviari capaç de superar les limitacions actuals.

8.-Un nou sistema ferroviari per la línia fèrria Barcelona- La Tour de Carol obligarà a nous plantejaments en el seu traçat que, per minvar impacte paisatgístic, caldria estudiar conjuntament amb les solucions de la carretera, principalment en el tram de Toses i el seu túnel.

9.-Aquesta línia fèrria cal que tingui també un tractament de línia pel transport de mercaderies entre Barcelona i el seu port i Tolosa de Llenguadoc i la zona central de França.

10.-Una de la primeres actuacions que caldria preveure per potenciar aquesta línia fèrria seria ampliar el servei de rodalies fins Ripoll.

11.-Es molt important , per la potenciació i promoció de la línia Barcelona- La Tour de Carol , que els serveis comercials de RENFE la tinguin molt present com una connexió internacional Barcelona - Paris i la zona central de França i així ho recullin en la seva publicitat i propaganda, principalment per internet.

Ripoll 25 de juliol de 2003.-