La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Comunicat de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! sobre les infraestructures de la comarca

Ripollès 19 d’octubre de 2007.-

La assemblea de la Plataforma de 19 d’octubre de 2007 va examinar, per una banda, l’acord del proppassat mes de setembre entre els departaments d’Economia de la Generalitat i de l’Estat de destinar una inversió 31.000 milions d’euros a Catalunya fins el 2013; i per l’altre, l’intens debat que s’ha originat sobre les infraestructures de Catalunya. Al valorar les informacions aportades es varen constatar un seguit de declaracions, algunes contradictòries, sobre les infrastructures pendents que afecten a la nostra comarca. Aquestes declaracions han estat fetes tan per representants polítics com institucionals de l’Estat i de la Generalitat.
Sense voler ser exhaustius, es poden citar:

PELS MITJANS DE COMUNICACIO SABEM QUE :
A. El proppassat mes de juny el subdelegat del govern a Girona (diari de Girona 22-6-07) deia que les obres del túnel de Toses( eix Pirinenc) començarien el 2009.

B. El mes d’agost el govern de la Generalitat va facilitar als mitjans de comunicació el llistat de les obres que el Ministeri de Foment tenia pendents a Catalunya (El País 22-8-07). En aquest llistat no s’esmentava cap obra al Ripollès tan a nivell de projecte com d’estudi informatiu. El túnel de Toses( Eix Pirinenc) i el Ferrocarril internacional per Puigcerdà i La Tor de Querol no es troben en aquella relació.

C. A principis d’octubre, mentre parlamentaris de CiU deien que l’estudi informatiu del túnel de Toses estava paralitzat, parlamentaris del PSC deien que el 2008 començaria l’estudi previ d’aquest túnel.(Diari de Girona 7-10-07).

D. El 25 de setembre el Congres dels Diputats va aprovar una proposicio no de Llei demanant que, a l’Eix Pirinenc, les obres de la variant de Ribes de Freser siguin independents del túnel de Toses. D’aquesta proposició no de llei es va suprimir el punt que demanava també accelerar les obres de l’esmentat túnel (Diari de Girona 26-9-07).

E. D’acord a la disposició addicional tercera del nou Estatut de Catalunya, s’ha pactat una inversió a Catalunya de 31.000 milions de euros entre 2007 i 2014. Des de la Generalitat ja s’ha dit que aquesta important inversió nomes es podrà destinar a projectes que estiguin en una fase avançada . Quant des de Barcelona o des de Girona es defensen projectes que, al seu entendre son prioritaris, pràcticament s’obliden de les comunicacions viàries, ferroviàries o de telecomunicacions del Ripollès ( Dossier Econòmic de Catalunya 13-19 d’octubre de 2007).

Aquestes i altres informacions sobre les infraestructures del Ripollès donen lloc a:

FER-NOS AQUESTES PREGUNTES
I. Com es pensa negociar el traspàs de Rodalies ?. Es negociarà nomes fins a Vic o es continuarà fent la gestió fins Puigcerdà ?. S’ha de recordar que el FC transpirinenc Vic- Puigcerdà administrativament es un FC regional i que les inversions fetes darrerament ha estat possibles gracies als diners de rodalies.

II. Quins son els terminis per fer l’estudi i el projecte del desdoblament del FC entre Mollet del Vallès i Vic ?

III. Quins plans hi han per fer arribar el FC fins Andorra ? S’està avançant en potenciar el FC transpirinenc fent un ramal Puigcerdà – Andorra?

IV. La consideració del FC Barcelona- La Tor de Querol- Tolosa de Llenguadoc com no apte per transportar mercaderies es nomes una imposició per raons polítiques? Hi han estudis tècnics comparatius que ho avalin ? (Recordem que altres FFCC europeus de característiques similars sí que són aptes per a mercaderies)

V. La promesa que va fer un diputat fa dos anys tot dient que faria incloure als pressupostos generals de l’Estat una partida important per fer l’estudi per potenciar el FC transpirinenc fins a Puigcerdà, va prosperar?

VI. Com es troben els projectes que afecten a les variant de diferents pobles del Ripollès? Aquest projectes es plantegen amb criteris racionals i respectuosos amb l’entorn?

VII. Davant del projecte de desdoblament de la C-17 fins Ripoll, les obres que s’executaran seran el màxim de racionals i respectuoses amb l’entorn?

VIII. També sobre les obres de desdoblament de la C-17 i davant l’anunci de les molèsties a que donaran lloc i recordant les molèsties i problemes que varen originar les darreres actuacions en aquesta carretera i les que esta originant actualment l’obra publica, quines mesures es pensen prendre per evitar al màxim les molèsties i perjudicis als ciutadans en general i als treballadors i empresaris es desplacen diàriament entre el Ripollès i Osona?

IX. Quins terminis s’ha fixat l’operador públic de telecomunicacions, format per la Generalitat i els Ajuntaments, per fer arribar les telecomunicacions amb banda ampla a tots els pobles del Ripollès?

Davant aquestes preguntes proposem les següents :

ACCIONS DE FUTUR
A fi de superar la situació actual, tenir una relació objectiva de l’estat de les comunicacions i telecomunicacions del Ripollès i així poder reivindicar el seu endegament i sensibilitzar als ciutadans sobre el tema.

Per això la assemblea va acordar avançar en:

1. SUMAR ESFORÇOS
1.1. Fer una proposta des d’“El Ripollès Existeix¡”, que s’ha de consensuar amb les forces politiques i socials, a fi de signar un gran “Pacte Territorial del Ripollès per les Infraestructures”, tot demanant al President del Consell Comarcal del Ripollès que lideri
aquest Pacte.

1.2. Demanar al President del Consell Comarcal del Ripollès que, juntament amb els alcaldes de la Vall de Ribes, s’arribi a una postura unitària sobre el traçat del túnel de Toses i així tenir un sol missatge davant de la Generalitat i el Ministeri de Foment.

1.3. A fi de sensibilitzar als ciutadans de la comarca i potenciar les reivindicacions davant les administracions, proposar al Consell Comarcal del Ripollès que promogui actuacions anuals (premis, commemoracions etc.) que tinguin com a eix central les comunicacions i telecomunicacions de la comarca.

2. COMPROMISOS FERMS , PROU PROMESES
2.1. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès que torni a activar i potencií la comissió de seguiment de les infraestructures del Ripollès anomenant una persona “ad hoc“ amb la missió especifica de fer d’”antena“ de seguiment de les promeses i projectes que afecten a la nostre comarca. “El Ripollès Existeix¡” s’ofereix, si es considera adient, a fer
aquesta tasca com assessor del President comarcal.

2.2. Demanar que, un tècnic independent, faci un estudi objectiu de l’estat actual dels projectes de comunicacions i telecomunicacions que afecten al Ripollès i de la fase en que es troba dins del procés de tramitació administrativa, avaluant, al mateix temps, un possible calendari.

2.3. Una vegada finalitzat l’esmenta’t estudi fer una presentació publica del mateix. En aquesta presentació publica, a fi de poder exposar opinions contraposades, hi haurien d’estar presents representant de la administració de la Generalitat i dels partits polítics, empresarial, sindicats i altres agents afectats (Organitzacions de l’àmbit turístic,
associacions ciutadanes, mitjans de comunicació com entitats...)

2.4. Com a pas previ als punts 2.2 i 2.3, i abans de l’inici de la campanya de les eleccions Generals de 2007, s’hauria de fer una acte públic en el que els diferents partits i les administracions donin la seva visió de l’estat actual dels projectes d’infraestructures que
afecten al Ripollès.

3. PROJECTES RACIONALS I RESPECTUOSOS AMB L’ENTORN
3.1. Demanar al President del Consell Comarcal del Ripollès que s’impliqui personalment en el Pla Territorial del Ripollès a fi de que, amb visió de futur, amb criteris mediambientals sostenibles i amb una visió amplia, reculli les necessitats estratègiques comarcals i d’una manera molt especial:

• La potenciació del Ripollès dins la xarxa de ciutats de Catalunya a fi
d’evitar una situació marginal de la comarca dins el territori.

• La mobilitat sostenible vers l’interior i l’exterior del Ripollès.

• L’arribada de tot el potencial de les TIC( Tecnologia de la Informació
i la Comunicació ) a tots el pobles de la comarca.

• Un creixement sostenible, (ocupació d’espai, despesa energètica...) i
preservació de la naturalesa i la producció agrícola-ramedera)

3.2. Demanar al President del consell Comarcal del Ripollès que, conjuntament amb la Generalitat i l’empresa que ha de fer l’obra del desdoblament de la C-17 fins al Ripollès, s’articuli un sistema de control i comunicació, a fi d’evitar al màxim els impactes mediambientals i les molèsties i perjudicis a que poden donar lloc aquestes obres i que
poden afectar considerablement als ciutadans en general i als empresaris i als treballadors que es desplacen diàriament entre el Ripollès i Osona.

4. MES ENLLA DE LA COMARCA PER PROSPERAR
4.1. Demanar al President del Consell que impulsi una “Visió de les infraestructures del Ripollès”, que vagi mes enllà del marc geogràfic de la nostre comarca. Entre les diferents accions a fer per aconseguir l’anterior objectiu s’hauria d’avançar per poder estar present en organismes amb una visió amplia del territori, entre ells els orga nismes
transpirinencs.

4.2. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès que juntament amb els d’Osona, la Cerdanya, el Vallès Oriental i la Garrotxa, impulsi la millora de la línia de FC internacional Barcelona -La Tor de Querol, vetllant, entre altres temes, per agilitzar el projecte de desdoblament Mollet del Vallès – Vic. També, conjuntament amb aquestes gestions, impulsar el desdoblament fins Ripoll i la millora substancial fins la Tor de Querol.

4.3 Demanar al Consell Comarcal del Ripollès que juntament amb el d’Osona, postulin, davant la Garrotxa, que una vegada obert Bracons, la connexió Olot-Vic-Barcelona, emprant el FC Barcelona- Puigcerdà, es una llançadora més pròxima que la connexió Olot- Girona- Barcelona i que, per tant, també beneficia molt a la Garrotxa.

5. COMUNICAR-HO AL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
5.1. Elegir una comissió formada per els Srs. Fajula; Piella; Planadecursach i Vilalta, per lliurar personalment al President del Consell Comarcal del Ripollès el present comunicat.

Observació al Punt 1.2- En aquest tema tenir en compte, entre d’altres, que el traçat no pot ser el d’una carretera en que la velocitat mitja sigui de 60 Km/h, atès que es tractarà d’una infrastructura obsoleta des de l’inici, condicionant el seu futur eternament. Per altre part, proposar un traçat d’aquest tipus amb una cultura de la circulació en carreteres de la xarxa bàsica amb velocitats mitges de 90 Km/ h, suposarà un greu perill pels que la utilitzin.